Skip to content

Home MEDISCHE ANALYSEN
MEDISCHE ANALYSEN


kalium PDF Afdrukken E-mail
kalium

WANNEER IS HET NUTTIG HET KALIUMGEHALTE IN HET BLOED TE BEPALEN?

-      bij onderzoek van:
          *        ileus of chronische constipatie
          *        hartritmestoornissen (ventriculaire extrasystolen)
          *        paralyse
          *        bijnierinsufficientie
          *        hyponatriemie
-        controle van:
          *        nierinsufficientie
          *        gedecompenseerde diabetes
          *        patienten behandeld met infusen
          *        bij gebruik van diuretica of aldosteroninhibitoren
 

WANNEER IS DE KALIEMIE VERLAAGD?

De voornaamste oorzaken zijn:
-        onvoldoende inname van K+
-        gastro-intestinale verliezen (braken, diarree)
-        verlies langs de urine tengevolge van osmotische diurese (bv. bij glucosurie)
          of door het gebruik van diuretica
-        primair of secundair hyperaldosteronisme
-        ziekte van Cushing of behandeling met hoge dosissen corticoiden
-        tubulaire renale acidose
-        diabetische ketoacidose behandeld met insuline
 

WANNEER IS DE KALIEMIE VERHOOGD?

De voornaamste oorzaken zijn:

-        overmatige inname K+
-        hemolyse in vitro
-        hemolyse in vivo
-        weefseldestructie (crush syndroom, resorptie van hematomen,
          intensieve chemotherapie)
-        metabole acidose
-        ernstige nierinsufficientie
-        bijnierinsufficientie
-        toediening van inhibitoren van het aldosteron
-        paroxysmale hyperkaliemische paralyse
-        intense fysieke inspanning
 

DE FYSIOLOGISCHE BASIS VAN KALIEMIE


-        concentratie kalium is 40x hoger intracellulair (100 mEq/l)
          dan extracellulair (4mEq/l)
-        K+ is het voornaamste kation
-        belangrijke rol in de zenuwgeleiding en in de spiercontractiliteit
          ->    thv het hart:
                    *        hypokaliemie kan overprikkelbaarheid veroorzaken:
                              -        ventriculaire extrasystolen, hartstilstand in systole
                    *        hyperkaliemie kan prikkelbaarheid verminderen:
                              -        hartstilstand in diastole
-        hyperkaliemie maskeert een intoxicatie met digitalis terwijl hypokaliemie
          deze verergert
-        op de gladde spieren van het maag-darmstelsel kan hypokaliemie tot
          paralytische ileus leiden
-        in normale omstandigheden bedraagt de inname van kalium
          50 tot 150 mEq/ dag
-        eliminatie langs zweet en stoelgang is gering (25 mEq/ 24u)
-        kalium wordt vooral met de urine geelimineerd: kalium wordt in de glomerulus
          gefiltreerd, ter hoogte van de proximale tubulus gereabsorbeerd en ter hoogte
          van de distale tubulus opnieuw gesecerneerd
-        in de distale tubulus treedt de eliminatie van kalium in competitie met de
          eliminatie van waterstofionen en vindt een uitwisseling met natriumionen
          plaats:
          ->    in geval van metabole acidose worden H+-ionen geelimineerd ten nadele
                    van de K+-ionen zodat er een hyperkaliemie zal ontstaan
          ->    in geval van metabole alkalose worden H+-ionen weerhouden en meer
                    K+-ionen geelimineerd zodat er een hypokaliemie ontstaat
-        de urinaire eliminatie van K+ is dus afhankelijk van:
          *        aldosteron
          *        de pH
          *        de reabsorptie van natrium
          *        de opname van kalium

AFNAME
-        bloed:  droge buis
-        urine: afname van een monster of een 24-uurs-urinecollectie

REFENTIEWAARDEN
-        bloed: 3.5 - 5.5 mEq/ l
-        urine: 30 - 90 mEq/ l

                
 

 
keeluitstrijkje PDF Afdrukken E-mail
keeluitstrijkje

WANNEER IS HET GEINDICEERD OM EEN KEELUITSTRIJKJE TE MAKEN?

 

-        in geval van witte angina, AGR, endocarditis of onverklaarbare inflammatoire
          syndromen
-        in geval van vermoeden van candidiase van de mond of de oesophagus bij
          patienten met immuundepressie
-        bij angina van Vincent of difterie
-        bij vermoeden van sexueel overdraagbare aandoeningen

 

FYSIOLOGISCHE BASIS IVM EEN KEELUITSTRIJKJE

 

-      De mondholte en orofarynx zijn gekoloniseerd door bacteriele flora:


          Deze bestaat uit:

          *        niet-pathogene kiemen:
                    -        Streptococcus viridans
                    -        Niet-hemolytische streptokokken
                    -        Neisseria
                    -        Haemofilus non influenzae
                    -        Stafylococcus non aureus
                    -        Corynebacterien
                    -        Strikte anaerobe bacterien: Bacteroides, Fusobacterium,
                              Peptococcus, Peptostreptococcus

          *        potentieel pathogene kiemen:
                    -        Hemolytische streptokokken
                    -        Haemophilus influenza
                    -        Candida Albicans
                    -        Gram-negatieve bacillen: Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas,
                              Proteus

          OPMERKING:
          Kiemen die niet-pathogeen zijn in de oropharynx, kunnen verantwoordelijk
          zijn voor infecties op andere plaatsen.

STAALNAME VAN EEN KEELWISSER
          wisser: alleen de amandelen en/ of de oropharyngx

INTERPRETATIE VAN EEN KEELWISSER

          -        alleen beta-hemolytische streptkokken van groep A worden opgezocht:
                    de aanwezigheid van deze kiemen is een indicatie voor behandeling met
                    antibiotica
          -        in geval van een angina van Vincent of difterie dient een rechtsstreeks
                    onderzoek te gebeuren om fusospirillen en Corynebactrium difteriae op te
                    sporen
          -        in geval van candidiase van de mond bij immuungedecomprimeerde    
                    patienten dient een oesophagoscopie te gebeuren om een aantasting van
                    de oesophagus aan te tonen
          -        het opzoeken van gonokokken dient speciaal te worden aangevraagd
                    aangezien dit in bijzondere kweekomstandigheden moet worden
                    uitgevoerd
 

 
LDH (Lactaat dehydrogenase) PDF Afdrukken E-mail
LDH (Lactaat dehydrogenase)
WANNEER IS HET NUTTIG OM HET LDH GEHALTE IN HET BLOED TE BEPALEN?

 

-        samen met een bepaling van de transaminase en de CPK kan een aandoening
          van de spieren, het hart of de lever worden aangetoond .
-        nuttig bij de diagnose van longembool
-        nuttig bij het onderzoek van anemie:
          *        in geval van pernicieuze anemie: hoge waarden LDH
          *        een verhoging van LDH samen met een verminderde concentratie
                    haptoglobine -> hemolytische anemie

WANNEER IS HET GEHALTE AAN LDH IN HET BLOED VERHOOGD?

 

De voornaamste oorzaken zijn:
-        spieraandoeningen:
          *        myocardinfarct
          *        myocarditis
          *        crush syndroom
          *        dermatomyositis
          *        polymyositis
          *        musculaire atrofie (Duchenne)
-        leveraandoeningen:
          *        infectieuze hepatitis (hepatitis A, B, ...)
          *        toxische hepatitis (CCL4, ...)
          *        alcoholische hepatitis
          *        medicamenteuze hepatitis (salicylaten, ...)
          *        levermetastasen
-        hematologische aandoeningen:
          *        in vitro hemolyse
          *        hemolytische anemie
          *        hartklepprothese
          *        pernicieuze anemie of deficiëntie van foliumzuur
          *        myeloïde leukemie
-        aantasting van de nieren:
          *        nierinfarct
          *        acute nierinsufficiëntie
          *        niertransplantatie
-        andere:
          *        acute pancreatitis
          *        longembool, longinfarct
-        een geïsoleerde verhoging van de LDH zonder verhoging van de
          transaminasen en de CPK is een teken van:
          *        hemolytische anemie
          *        anemie door tekort aan vitamine B12 of foliumzuur
          *        hartklepprothese
          *        longembool
          *        nierinfarct of acute nierinsufficiëntie
          *        lymfoom, levermetastasen
          *        subacuut myocardinfarct

DE FYSIOLOGISCHE BASIS VAN LDH


-        lactaatdehydrogenase (LDH) is een intracellulair enzym dat de reactie
          pyruvaat <-> lactaat katalyseert.
-      Welke organen zijn rijk aan LDH?          *        skeletspier
          *        lever
          *        nier
          *        myocard
          *        lymfeklieren
          *        milt
          *        hersenen
          *        maag
          *        pancreas
          *        rode bloedcellen
          *        leukocyten
-        In geval van myocardinfarct verhoogt de concentratie van LDH
          na ongeveer 8 uren, bereikt een piek rond 48u en normaliseert weer na
          12 tot 15 dagen.
          LDH stijgt dus laattijdiger dan CPK en GOT en blijft langer in verhoogde
          concentraties aanwezig, dus laattijdig kan een hartinfarct nog worden
          aangetoond.
-        Bij leveraandoeningen zijn de LDH vooral verhoogd in geval van
          hepatocellulaire aantasting: infectieuze, toxische of medicamenteuze
          hepatitis, metastatische infiltratie.
          Daarentegen zijn zij in geval van cholestatische aantasting weinig of niet
          verhoogd.
-        In pleuravocht of ascitesvocht kan de bepaling LDH nuttig zijn om
          onderscheid te maken tussen een exsudaat en transsudaat:
          *        exsudaat: LDH vocht/ LDH bloed > 0.6
          *        transsudaat: LDH vocht/ LDH bloed <  0.6

AFNAME
-        droge proefbuis

REFERENTIEWAARDEN
-        120 - 320 mEq/ l
 
 
leucocytose PDF Afdrukken E-mail
leucocytose

WANNEER IS HET NUTTIG OM DE LEUCOCYTOSE VAN UW PATIENT TE KENNEN?

 

-        in geval van:  
          *        pyrexie (koorts)
          *        inflammatoire syndromen
          *        abdominale pijnen
          *        dyspnoe
          *        atralgie
          *        lumbalgie
          *        vermagering

-        aantonen leukopenie en behandeling met antibiotica in geval van infectie of
          sepsis

-        differentieel diagnose:
          *        inflammatoire aandoeningen met leukocytose:
                    ->    bacteriele infectie
                    ->    diepe inflammatoire haarden (endocarditis, ...)
                    ->    een necrotiserende of geabcedeerde tumor
          *        inflammatoire aandoeningen zonder leukocytose:
                    ->    auto-immuunaandoeningen
                    ->    periarteriitis
                    ->    een niet-necrotische neoplasie
                    ->    bepaalde infecties (viraal, TBC, ..)

-        in geval van polyglobulie:
          *        bij hoge leukocytose:
                    ->    primaire polyglobulie (ziekte van Vaquez)
          *        normale leukocytose:
                    ->    secundaire polyglobulie
 

WANNEER IS DE LEUCOCYTOSE GEDAALD?

De voornaamste oorzaken zijn:

-        aantasting van het beenmerg:
          *        metastatische infiltratie (mammae, long, colon, maag, prostaat, nier)
          *        myeloom
          *        myelofibrose
          *        leukemie
          *        tekort aan foliumzuur of vitamine B12
          *        toxische factoren:
                    -        bestraling
                    -        chemotherapie
                    -        antibiotica
                    -        analgetica
                    -        schildklierinhibitoren
                    -        colchicine
                    -        goudzouten
                    -        benzeen
-        hypersplenisme:
          *        cirrose
          *        lyfoom
          *        auto-immuunaandoeningen
          *        sarcoidose
          *        malaria
          *        kala-azar
-        infecties:
          *        viraal
          *        tyfoid
          *        brucellose
          *        rickettsiose
-        antistoffen tegen leukocyten:
          *        pyramidon
          *        methyldopa
          *        fenylbutazon
          *        aminopyrine

 

WANNEER IS DE LEUCOCYTOSE GESTEGEN?

 

De voornaamste oorzaken:

-        bacteriele infecties
-        bepaalde virale, parasitaire of mycotische infecties
-        diepe inflammatoire haarden:
          *        endocarditis
          *        osteitis
          *        sinusitis
          *        prostatitis
-        necrotische of geabcedeerde neoplastische aandoeningen
-        inflammatoire aandoeningen:
          *        chronische arthritis
          *        ziekte van Crohn
          *        colitis ulcerosa
-        corticoiden
-        leukemie (acuut of chronisch)
-        primaire polyglobulie (ziekte van Vaquez)
-        stress

 

FYSIOLOGISCHE BASIS VAN DE LEUCOCYTOSE


-        De leukocyten (witte bloedcellen) omvatten polynucleaire neutrofielen,
          lymfocyten, monocyten, eosinofielen en basofielen.
-        worden in het beenmerg aangemaakt en in de milt vernietigd
-        Zij oefenen hun voornaamste functie in de weefsels uit.
-        Hun voornaamste rol is de verdediging van het organisme tegen vreemde
          substanties.
-        verdediging berust op 2 mechanismen:
          *        fagocytose:
                    -> uitgevoerd door neutrofielen, monocyten, eosinofielen en basofielen
          *        aanmaak van antistoffen:
                    ->    door lymfocyten en plasmocyten
-        deze 2 mechanismen zijn nauw met elkaar verbonden:
          *        fagocytose wordt bevorderd door de aanwezigheid van antistoffen
                    op het te fagocyteren antigeen
          *        de productie vanantistoffen vereist soms een voorafgaande
                    fagocytose van het antigeen

AFNAME
-        hematologiebuisje met EDTA
-        om leukocytaire formule te bepalen: bloeduitstrijkje

REFERENTIEWAARDEN
-        kinderen:
          *        geboorte:            9000 - 30000/ mm ³
          *        8 dagen:              5000 - 20000/ mm ³
          *        1 maand:            5000 - 18000/ mm ³
          *        1 jaar:                      5000 - 16000/ mm ³
          *        4 jaar:                      5000 - 15000/ mm ³
          *        4 tot 8 jaar:      5000 - 14000/ mm ³
          *        8 tot 16 jaar:    4500 - 13000/ mm ³
-        volwassenen:            4000 - 10000/ mm ³
-        zwangerschap:
          *        1e trimester:                        5000 - 15000/ mm ³
          *        2e en 3e trimester:      6000 - 16000/ mm ³
          *        post-partum:                        4500 - 12000/ mm ³
-        variaties naargelang de fysieke activiteit:
          *        rust:                                                4000 - 10000/ mm ³
          *        matige inspanning:      4000 - 11000/ mm ³
          *        intense inspanning:    4000 - 15000/ mm ³
-        leukocytaire formule:      
          *        neutrofiele polynucleairen:    40 - 75%
          *        eosinofiele polynucleairen:    1 - 6%
          *        basofiele polynucleairen:        < 1%
          *        lymfocyten:                                              20 - 45%
          *        monocyten:                                              2 - 10%
                                                        
                                                        
                          
 

 
LH (Luteinizerend Hormoon) PDF Afdrukken E-mail
LH (Luteinizerend Hormoon)

WANNEER IS BEPALING VAN DE CONCENTRATIE VAN LUTEINISEREND HORMOON NUTTIG?

- bij mannen:
* insufficientie van de testes
* insufficientie van de hypofyse of hypothalamus

- bij vrouwen:
* insufficientie van de ovaria
* insufficientie van de hypofyse of hypothalamus
* amenorroe
* hirsutisme

WANNEER IS DE CONCENTRATIE AAN LUTEINISEREND HORMOON VERLAAGD?

 

De voornaamste oorzaken:

- insufficientie van de hypothalamus
- insufficientie van de hypofyse
- gebruik van contraceptiva
- hyperoestrogenemie (zwangerschap, tumor van de granulosa)
- hyperandrogenemie

WANNEER IS DE CONCENTRATIE AAN LUTEINISEREND HORMOON GESTEGEN?


De voornaamste oorzaken zijn:

- insufficientie van de ovaria of testes
- menopauze
- hypofysaire tumoren (zeldzaam)

DE FYSIOLOGISCHE BASIS VAN LUTEINISEREND HORMOON

- LH (Luteinizerend Hormoon) is een glycoproteine dat door de adenohypofyse
wordt gesecerneerd.

- Bij de man heeft de LH 2 belangrijke activiteiten:
* LH stimuleert de secretie van androgenen (testosteron en
androsteendion) door de Leydigcellen in de testis.
Deze androgenen kunnen secundair in de perifere weefsels tot
oestrogenen worden omgezet.
* LH stimuleert de spermatogenese thv de tubuli seminiferi via het
testosteron dat door de Leydigcellen werd gesecerneerd.

- Bij de vrouw heeft LH de volgende eigenschappen:
* tijdens de eerste fase van de cyclus (folliculaire fase) stimuleert LH de
secretie van oestrogenen
* in het midden van de cyclus leiden de LH- en FSH-pieken tot de ovulatie
* tijdens de tweede fase van de cyclus (luteale fase) werkt LH op het
corpus luteum waar het de secretie van de volgende hormonen stimuleert:
- progesteron
- 17 OH-progesteron
- oestradiol
- androgenen

- De secretie van LH wordt gereguleerd door:
* de concentratie van LHRH uit de hypothalamus
* een negatieve feedback door oestrogenen en het testosteron:
- verlaging van oestrogenen (menopauze) stimuleert de hypofyse met
secundaire vrijstelling van FSH en LH
- verhoging van oestrogenen (contraceptiva) inhibeert de hypofyse
met secundaire verlaging van FSH en LH
* een positieve feedback door oestrogenen op het einde van de
folliculaire fase:
- de sterke verhoging van oestrogenen onder invloed van FSH op het
einde van de folliculaire fase oefent een positieve feedback op de
hypofyse uit wat tot secretie van FSH en LH leidt en tot de ovulatie in
het midden van de cyclus

AFNAME
- droge buis

REFERENTIEWAARDEN
- mannen:
* prepuberteit: < 3 mIE/ ml
* volwassenen: 2 - 12 mIE/ ml
- vrouwen:
* prepuberteit: 1 - 4 mIE/ ml
* folliculaire fase: 2 - 14 mIE/ ml
* ovulatiepiek: 20 - 70 mIE/ ml
* luteale fase: 2 - 17 mIE/ ml
* menopauze: 35 - 80 mIE/ ml

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 8 van 13

Statistics

Artikelweergaven (hits) : 2740159

Banners