Overslaan en naar de inhoud gaan

Elektrolyten stoornissen

ELEKTROLYTEN STOORNISSEN

 Active Image

 Active Image

 

 1. Afwijkingen vd plasma osmolaliteit

1.  WERKWIJZE
     -    hyperosmolaliteit -> celdehydratatie
     -    hypo-osmolaliteit ->  celoedeem
 
2.  SYMPTOMEN
     -    hyperosmolariteit
          ->  vanaf Na+ > 160 mmol/l of Glucose ++++
               ->  dorst
               ->  spierzwakte
               ->  bewustzijn:
                    *    lethargie
                    *    onrust
                    *    verwardheid
                    *    insulten
                    *    coma
     -    hypo-osmolaliteit 
          ->  Na+ 120-125 mmol/l
               ->  algemene malaise
               ->  misselijk
          ->  Na+ 110-120 mmol/l
               ->  hoofdpijn
               ->  prikkelbaar
               ->  lethargisch
          ->  Na+ < 110 mmol/l
               ->  delier
               ->  insulten
               ->  coma
 
 
 
2. Regulatie
1.  OSMOREGULATIE
     -    osmolateit +++ -> ADH (vasopressine) vrijstelling:
               ->  dorst +++
               ->  nieren terugresorptie ++ ->  urineconcentratie +++
     -    werkt snel
     -    normale osmolaliteit: urine 800mOsm/l
 
2.  EFFECTIEF CIRCULEREND VOLUME
     =   deel van het bloed dat door nier gefilterd wordt
     -    werkt traag
     -    regulatiemechanismen bewaken dit:
          1.  perifere weerstand
          2.  aanpassing excretie nier:
                    H2O retentie +++
                    Na+ excretie +++     
          3.  meettoestellen:
               3.1    baroreceptoren:   
                         *    waar?:           aortaboog
                                                  sinus carotis
                         *    hoe regeling? 
                              Bloeddrukdaling  -> OS ++++
                                   ->  perifere vasoconstrictie
                                   ->  hartfrequentie ++
                                   ->  hartcontractiliteit ++
                                   ->  veneuze vasoconstrictie ++
                                   ->  reninevrijstelling++
                                        *    vasoconstrictie++
                                        *    aldosteron vrijstelling++
                                             thv bijnier  
                                             -    H2O retentie
                                             -    Na retentie++
                                             -    K uitscheiding++
                                             -    aanmaak:ACTH
                                                                renine: vrijstelling angiotensine II
                                   ->  nier: GFR glomerulaire filtratie rate ++
                                        *    H2O retentie ++
                                        *    Na retentie ++
                                        *    K uitscheiding ++
               3.2      volumereceptoren:
                         *    atriale expansiereceptoren in de myocardcellen       
                              ->  expansie ++
                                             ->  ANP vrijstelling ++ 
                                                            ->  vasodilatatie++
                                                            ->  thv nier Na+ excretie     
               3.3      sinus carotisreceptoren:
                         *    ernstige hypotensie
                                             ->  ADH secretie ++
                                                            ->  nier -> retentie H2O
                                                            ->  dorst ++
 
 
3. Stoornissen per electroliet
NATRIUM
     De plasma natriumconcentratie ligt in direct verband met de waterhuishouding
     We spreken globaal 
van hyponatriëmie vanaf <135 mmol/l
     en 
van hypernatriëmie vanaf >146 mmol/l
 
KALIUM
     -    Verschillende factoren bepalen of kalium intra- of extracellulair zit:
          ->  arteriële pH:   
        -    acidose:   hyperkaliëmie
        -    alkalose:  hypokaliëmie
 
     -    Wat is de invloed van calciumtoediening?
          ->  drijft kalium intracellulair (= Beta 2 effect)
 
     -    Insuline:
          ->  hyperkaliëmie: verhoogt vrijstelling insuline
          ->  hypokaliëmie: verlaagt vrijstelling insuline
 
     -    Afbraak van cellen:
          ->  brandwonden
          ->  Crush trauma
          ->  Hemolyse
 
CALCIUM
-    99% in het skelet
 
-    3 vormen in het plasma:
          *    eiwitgebonden:    90% aan albumine
               ->  bij albuminetekort daalt plasmaconcentratie
               ->  binding aan eiwit is variabel:
                         -    verhoogd bij alkalose
                         -    verlaagd bij acidose
          *    geïoniseerd:
               ->  is het meest actieve voor hart en spieren
               ->  geregeld door:     -    PTH
                                             -    Vit D
          *    als complex
               ->  Ca2+-citraat
     We spreken globaal van hypercalcemie bij een Ca2+>2,6 mmol/l
     en van een hypocalcemie bij een Ca2+< 2,15 mmol/l
 
Opgelet igv hypocalcemie
     -    Ca2+ steeds samen bekijken met albumine
          als ook hypoalbuminemie
 
     -    Niet altijd echt hypocalciemie
          eerst correctie albumine
 
 
 
MAGNESIUM
 
We spreken globaal van een hypomagnesemie vanaf <0,75 mmol/l
en van een hypermagnesiëmie vanaf >1,05 mmol/l
 
FOSFOR
Belang bij:
-    stofwisseling: vetten, eiwitten
-    vorming van ATP
 
Totaal in lichaam:
     650-800 g
We spreken van een hypofosfatemie bij P<0,4 mmol/l
en van een hyperfosfatemie vana >1,5 mmol/l
 
 
 
 
5. Verdeling H2O - electrolyten
1.  RUIMTEN
     -    intracellulair
     -    extracellulair:
          ->  bloed: -    arterieel
                         -    veneus (70%)
                         -    capillair
                         -    hart
          ->  interstitiëel
     -    derde ruimte (ascites bij ileus)
 
2.  ELEKTROLYTEN
     -    Na+
     -    K+
     -    Mg2+
     -    Cl-
     -    HCO3-
 
3.  MEMBRAANTRANSPORT
     -    werkwijze:
          ->  diffusie van:   -    H2O
                                   -    kleine moleculen
          ->  Na/K pomp
     -    motor:
          ->  colloïd osmotische druk: P
          ->  hydrostatische druk: P
          ->  membraanpermeabiliteit
 
4.  URINE
     -    osmolaliteit: IN= 800 mOsm/l

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren