Overslaan en naar de inhoud gaan

Benzodiazepinen intoxicatie

Benzodiazepinen intoxicatie

 Active Image

Benzodiazepinen zijn een groep van pharmaca met sederende, hypnotische (slaapverwekkende), anti-epileptische en spierverslappende werking.
 
Hoe werken ze?
- Zij potentialiseren de activiteit van gamma-aminoboterzuur (GABA) door binding aan zijn specifieke receptoren.
- het vergemakkelijkt de binding van GABA aan zijn receptoren.
- farmacologische eigenschappen: sterke proteine binding, levermetabolisatie
- de werkingsduur is omgekeerd evenredig met de lipofiele eigenschappen van de stof.  Werking van Lorazepam > diazepam > midazolam.

 

1. kliniek van intoxicatie

- effecten ter hoogte van het centraal zenuwstelsel
- sedatie, dronken gevoel
- vertraagde spraak
- coma
- delirium
- kleine tot middelgrote pupillen
- neuromusculaire effecten
- coördinatiestoornissen
- vertraagde bewegingen
- ataxie
- hypotensie
- hyporeflexie/areflexie
- cardiovasculaire effecten
- milde cardiovasculaire depressie
- zelden fatale effecten
- respiratoire effecten
- milde respiratoire depressie
- minder respiratoire depressie dan bij barbituraten
- kort werkende preparaten en IV-preparaten geven een sterkere respiratoire depressie
- gastrointestinale effecten
- nausea, braken
- diarree
- andere effecten
- hypothermie
- complicaties kunnen zijn: cerebrale hypoxie, rhabdomyolysis, druk- geinduceerde neuropathieen

- geen orgaanletsels op lange termijn

 

2. diagnose

- basisidee en eerste stappen
- diagnose is gebaseerd op de anamnese wat betreft inname of injectie van het product.  (tijdstip, dosis, ...)
- diagnose is tevens gebaseerd op klinische bevindingen geassocieerd met depressie van het centraal zenuwstelsel
- indien geen respons op naloxone moet steeds gedacht worden aan een benzodiazepineintoxicatie.
- meet de centrale lichaamstemperatuur (rectaal)
- gebruik pulse oxymetrie
- labo
- electrolieten
- ureum, creatinine
- glycaemie
- arteriele bloedgassen
- qualitatieve urinescreening
- geeft wel een idee van blootstelling aan benzodiazepines maar geeft geen sluitend bewijs van intoxicatie, noch van de zwaarte ervan
- vals negatieve testen zijn beschreven
- meerdere screeningstesten geven enkele positief resultaat op benzodiazepines die gemetaboliseerd zijn tot oxazepam.  Producten zoals clonazepam, lorazepam, midazolam en alprazolam worden bij deze testen niet gedetecteerd.
- het resultaat van de test correleert vaak niet met de klinische toestand van de patient
- klinische tekens blijken, qua outcome, belangrijker dan de theoretische LD50 of de serumspiegels.
- alcoholaemie
- barbituraatspiegels
- paracetamol- en salicylaatspiegels
- zwangerschapstest
- andere onderzoeken
- EKG

- Rx Thorax voor uitsluiten van aspiratiepneumonie

 

3. DD

- producten die een daling van het bewustzijn geven
- hypoglycemierende medicatie
- andere sedativa/hypnotica (barbituraten)
- antidepressiva - antipsychotica
- narcotica
- anticonvulsieve medicatie
- koolmonoxide
- cyanide
- alcohol
- klinische toestanden die niet intoxicatie gerelateerd zijn
- hypoxemie
- hypothermie
- craniele traumata (bloedingen)
- infecties (meningitis - encefalitis)
- ontregeling van electrolietenhuishouding
- metabole ontregeling

 

4. behandeling

PREHOSPITAAL
 
- zorg voor een vrije ademweg en ondersteun de ademhaling.  Geef zuurstof.  Dit om hypoxemie en shock te voorkomen
- plaats een IV lijn met NaCl 0,9%
- cardiale monitoring
- pulse oxymetrie
- rectale temperatuurname
- overweeg de toediening van volgende producten (diagnostisch): naloxone (2mg IV -- pediatrie: 0,1 mg/kg), thiamine (100mg IV) en hypertone glucose (50ml van een 50% oplossing -- pediatrie: 25% oplossing 2-4ml/kg IV)
 
OP DE SPOEDDIENST
 
- maaglediging en eventueel maagspoeling.  Dit is niet nodig indien de intoxicatie enkel met benzodiazepines gebeurde en dadelijk actieve kool werd gegeven.
- Maagspoeling moet enkel overwogen worden indien het kan uitgevoerd worden binnen het uur na inname van een potentieel dodelijke dosis.  Bij gedaald bewustzijn moet steeds een luchtwegbescherming uitgevoerd worden.
- toediening van actieve kool PO of via maagsonde
- in de behandeling is geen plaats voor geforceerde diurese, dialyse of hemoperfusie
- flumazenil (Anexate)
- is een competitieve benzodiazepine inhibitor.  Het geeft een snelle opklaring van benzo- geinduceerd verlaagd bewustzijn en respiratoire depressie.
- dosering volwassene: initieel 0,2mg IV over 30 sec.  Indien geen respons 0,3mg IV na 30 sec.  Indien nog geen respons 0,5 mg IV te herhalen om de minuut tot een maximum van 3 mg.  Bij de noodzaak van herhaalde dosissen kan een continu infuus van 0,2 - 1,0 mg/uur een oplossing bieden
- dosering pediatrie: Startdosis van 0,01 mg/kg IV, titreren tot een maximum van 1mg.  Continu infuus aan 0,005 - 0,01 mg/kg/uur
- actief binnen 1 - 2 minuten.  Piek na 6 - 10 min. Werkingsduur 1 - 2 uur. (dus herhaalde dosissen kunnen nodig zijn)
- effectiviteit is afhankelijke van de ingenomen dosis benzodiazepines en de toegediende dosis flumazenil.
- bij voorkeur enkel toedienen indien zekerheid omtrent inname van benzodiazepines.
- kan een oplossing bieden indien intubatie omwille van respiratoire depressie dreigt.
- zuivere indicatie: intoxicatie met alleen benzodiazepines bij een non- habituele gebruiker.
- contra-indicaties:
- voorgeschiedenis van stuipen
- allergie voor flumazenil
- neuromusculaire blokkade
- inname van andere producten die de kans op stuipen verhogen
- niet te gebruiken bij hypotensie, hypoxie, arrithmieen of tekens van verhoogde intracraniele druk

- toediening van flumazenil kan acute dervingsverschijnselen uitlokken

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren