Overslaan en naar de inhoud gaan

Purpura

PURPURA

Verspreide kleine bloeduitstortingen, petechieën, sugillaties, ecchymosen, hemorragische diathese.
Men maakt een onderscheid tussen met of zonder thrombocytopenie
enerzijds en tussen al dan niet palpabele purpura anderzijds.
 
Een uitgebreide reeks van oorzaken kunnen aan de basis liggen:
 • met thrombopenie:
  • infectieziekten
  • allergische reactie op medicatie
  • fysische oorzaken als verbranding en bevriezing
  • bloedziekten
 • zonder thrombopenie:
  • door abnormale functie van de thrombocyten
  • door bloedvatafwijkingen
  • door beide
 
1. INDELING
Men kan purpura op verschillende wijzen indelen:
 
PALPABELE VS NIET-PALPABELE PURPURA
 
THROMBOCYTOPENE VS NIET-THROMBOCYTOPENE PURPURA
 
 
Niet palpabele purpura
VIRAAL
  • ECHO-virus (enteric cytopathogenic human orphan)
  • Coxsackie
  • Mazelen
  • Parvovirus
PIEKSTIJGINGEN VAN DE BLOEDDRUK
  • bevalling
  • braken
  • hoesten
HEMOFILIE
VITAMINE K TEKORT
ZONNEPURPURA
SCHURFT
VOEDSELDEFICIENTIES
BEENMERGZIEKTEN
HYPERSPLENISME
ITP (idiopathische of immunologische thrombocytopenische purpura)
DIC (disseminated intravascular coagulation)
TTP (trombotische trombocytopenische purpura, Moschcowitz)
LEVERINSUFFICIENTIE
NIERINSUFFICIENTIE
THROMBOCYTOSE >100.000
MEDICAMENTEUS
  • Allopurinol
  • Anticoagulantia
  • Aspirine
  • Digoxine
  • Furosemide
  • Goudzouten
  • Lidocaïne
  • Methyldopa
  • Paracetamol
  • Penicilline
  • Fenylbutazone
  • Quinidine
  • Rifampicine
  • Steroïden
  • Sulfonamiden
  • Thiaziden
 
 
Palpabele purpura
TUMOREN
AUTO-IMMUUNZIEKTEN
BINDWEEFSELZIEKTEN
CRYOGLOBULINEMIE
INFECTIES
 • Gonococcen
 • Meningococcen
 • Pseudomonas
 • Rocky Mountain Spotted Fever
 • Coxsackie virus
 • Hepatitis B
 • Streptococcenfaryngitis
 • Echovirus type 9
 • Bij immuundeprivatie
  • Candida
  • Aspergillus
  • Mucormucosis
  • Disseminated Strongyloïdasis
 
STOLLINGSAFWIJKINGEN
 • Soms door infectie met hemolytische bacteriën
 
Vibrio Vulnificus
Maligne kippenpokken
Zwarte mazelen
roodvonk (scharlakenkoorts, scarlatina)
 • Coumarine-inname
 
THROMBI
 • Atriaal myxoma
 • Septische endocarditis
 • Multipel Myeloma
 
EMBOLEN
 • cholesterol
 • Kristallen
 
MEDICATIE
 • paracetamol
 • Allopurinol
 • Aspirine
 • Griepvaccin
 • Heparine-necrose: =microvasculaire plaatjesverstopping
 • Cefalosporines
 • Goudzouten
 • Hydralazine
 • Jood
 • Metoclopramide
 • NSAI's
 • Penicilline
 • Fenylbutazone
 • Fenytoïne
 • Quinidine
 • Quinine

 

 
thrombocytopene purpura
 
INFECTIEZIEKTEN
  • mazelen
  • roodvonk
  • sepsis
  • ziekte van Pfeiffer
  • endocarditis lenta
  • miliaire tuberculose
FYSISCHE OORZAKEN
  • verbranding
  • bevriezing
  • bestraling (radiotherapie,...)
ALLERGISCHE REACTIE OP MEDICATIE
  • arsenicum
  • bismutverbindingen
  • goudverbindingen
  • barbituraten
  • kinine
  • sulfanilamiden
BLOEDZIEKTEN
  • leukemie
  • aplastische anemie
  • pernicieuze anemie
  • beenmergbeschadiging
  • gestoorde miltwerking
  • posttransfusie (door incompatibiliteit)
 
 
purpura zonder thrombocytopenie
 
ABNORMALE FUNCTIE VAN DE THROMBOCYTEN
  • PURPURA FULMINANS
Syndroom van Waterhouse-Friderichsen
deficiëntie proteïne-S, proteïne-C
bij kinderen
  • ANAFYLACTOIDE PURPURA (Schönlein-Henoch)
 
BLOEDVATAFWIJKINGEN
PURPURA BIJ SCORBUUT
PURPURA SENILIS ("kerkhofbloempjes" bij bejaarden)
PURPURA CACHECTICA (bij uitputtende ziekten)
PURPURA TRAUMATICA
PURPURA ANNULARIS TELEANGIECTODES (Majocchi)
PURPURA PULICOSA
PURPURA door vlooienbeten
PURPURA RHEUMATICA
(purpura van Schönlein-Henoch)
bij kinderen
PURPURA VARIOLOSA
=bloederige zwarte pokken
=variola haemorrhagica
 
 
 
Purpura fulmingans
Grote onregelmatige ecchymosen
Koorts
Shock
DIC (Disseminated Intravascular Coagulopathy)
 
 
Pseudomonas
= ecthyma gangrenosum
 
Begint met papulae:
     oedemateus
     erythemateus
ook blaarvorming in de gordelregio
 
 
 
Disseminated gonococcal infection
 
Geassocieerd met koorts en arthralgie
Meestal minder dan 10 letsels
Vooral thv extensorzijde handen en voetrug
purpura papels of vesiculopustuleus
 
 
Meningococcemie
Koorts
Hoofdpijn
Kleine onregelmatige zones van huidinfarcten
Meest frequente locaties van de letsels:
hoofd
handpalmen
voetzolen

muceuse membranen: ook conjunctivae

 
 
Rocky Mountain Spotted Fever (RMSF)
Eerste 4 dagen algemene symptomen
koorts
rillingen
hoofdpijn
 
Dan ontstaan de huidletsels thv de distale extremiteiten
eerst erythemateuse maculae
later petechiën
 
 
 
Henoch-Schönlein purpura
Koorts
Arthralgie
Abdominale pijn
Hematurie
Kenmerken van de huidletsels:
locaties:
     onderbenen extensorzijde
     zitvlak
verdwijnen na 5-tal dagen
 
 
 
Ziekte van Kawasaki
Hierbij is slechts zelden sprake van purpura
Wel is er steeds koorts + 4 van de volgende kenmerken:
 • Rode polymorfe huiduitslag (exantheem)
 • Veranderingen thv distale extremiteiten, lippen en mond
 • Bilaterale conjunctivitis
 • Cervicale lymfadenopathie
 
 
3. Diagnostische workup
ANAMNESE
  • risicomedicatie
  • alcoholabuse
  • familiale stollingsstoornissen
  • voorgeschiedenis van:
     bloedingsproblemen
     diep veneuse thrombose
     embolen
     splenectomie
HUIDLETSELS
OMSCHRIJVING
Rood, paars of blauw
al dan niet palpabel
al dan niet verblekend onder druk
onregelmatig versus rond
Ngl grootte andere naam
   • Petechiën: <2mm
   • Maculaire letsels: 2-10mm
   • Ecchymosen: >1cm
 
VERSPREIDING
Meest frequent thv de onderste ledematen
Indien eveneens thv de mondmucosa
=>overweeg Idiopathische thrombocytopene purpura
Indien zeer talrijk => overweeg:
Disseminated intravascular coagulation (DIC)
Meningococcemie
GEASSOCIEERDE SYMPTOMEN
  • hypotensie
  • bewustzijnsveranderingen
  • malaise
  • koorts
  • pijn
thv gewrichten
thv spieren
  • bloedingen
tandvlees
neus
hematurie
LABORATORIUMONDERZOEKEN
ploedplaatjes
crp
stolling
snelle streptococcentest
urine
bloedculturen
 
Meer specifieke onderzoeken:
bloedingstijd
hepatitis B en C
Keelwisser strep of ASO titer
antinucleaire antilichamen
cryoglobulines
plaatjesfunctie
screening Von Willebrand ziekte
serum complement
eiwitelectroforese
 
 

4. Therapie

EERSTE THERAPIE
  • ABC
  • IV lijn
  • Vochttoediening
ZO SNEL MOGELIJK ANTIBIOTICA
Ceftriaxone
   • Volwassene: 2 x 2g IV
   • Kind: 100mg/kg/d IV
Bij een neonatale sepsis: combinatietherapie:
   • ampicilline: 100 mg/kg/d
   • Gentamycine: 7.5 mg/kg/d
   • Cefotaxime: 200 mg/kg/d
Welke bacteriële infecties verwacht men?
   • Meningococcen
   • Pneumococcen
PROFYLAXE VAN CONTACTPERSONEN
bij vermoeden van meningococceninfectie:
   • Ciprofloxacine: po eenmalig 500mg
   • Rifampicine: 2 x 600 mg/d ged 2 dagen
OPNAMECRITERIA:
onstabiele vitale parameters
bewustzijnsveranderingen
koorts
vermoeden bacteriële infectie

kritische thrombocytopenie

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren